ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR HET GEBRUIK VAN DE ZAAL “SPORTSPOT”

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle verhuringen van onze sportzaal op de SPortspOT, gelegen te Tennisstraat 17 te Gentbrugge.

Geen huur kan starten mits voorafgaandelijke kennisname en aanvaarding door de huurder van deze algemene voorwaarden.

 

 

1.     VERHUURDER

 

De verhuurder is de VZW Sportaround, met maatschappelijke zetel te 9050 Gentbrugge, Weverboslaan 50, ingeschreven in het KBO onder nummer BE 0568.625.876

 

 

2.     ONDERWERP HUUR / GOED

 

De huurder huurt de sportzaal “Sportspot”, gelegen te gelegen te Tennisstraat 17 9050 Gentbrugge.

 

 

3.     HUURPRIJS / KOSTEN / WAARBORG

 

De huurprijs wordt bepaald aan de hand van categorie waaronder de huurder valt.

 

Categorie activiteit Tennis buiten Sportzaal Hockeyterrein
A B C A B C
1. Activiteit voor/door jongeren € 10 € 5 € 10 € 20 € 0 € 0 € 0
2. Activiteit voor buurtbewoners en particulieren € 10 € 10 € 15 € 25 € 10 € 20 € 30
3. Commerciële activiteit € 10 te

bespreken

/ / € 20 € 30 € 40

 

  1. Door de Stad Gent erkende Jeugdverenigingen
  2. Door de Stad Gent erkende verenigingen
  3. Alle andere verenigingen, ondernemingen, privépersonen

 

 

De waarborg van de huur bedraagt 100,- € voor een verhuur van een dag. Voor een langer verhuur vragen we 200,- €

Zowel de waarborg als de huurprijs dienen te worden betaald bij het ondertekenen van het contract, uiterlijk voor de start van de verhuur.

Na afloop van de activiteit wordt de waarborg terugbetaald op voorwaarde dat de factuur werd voldaan en er geen inbreuk werd gepleegd op de huurovereenkomst, gebruiksreglement of deze algemene voorwaarden.

 

4.     WETTELIJKE MAATREGELEN DOOR DE HUURDER TE NEMEN

 

De huurder dient zich te houden aan alle wettelijke bepalingen die voortvloeien uit het politiereglement en de beslissingen van de brandweer.

De noodgangen moeten steeds vrij blijven. Bij gebeurlijke ongevallen kan de verhuurder nooit verantwoordelijk gesteld worden.

 

5.     VERANTWOORDELIJKHEID

 

De huurder draagt alle verantwoordelijkheid en gaat bij de ondertekening van de huurovereenkomst of de start van de huur uitdrukkelijk akkoord om alle schade te vereffenen die zou kunnen voortvloeien uit de door hem ingerichte activiteit.

 

 

6.     ONDERVERHUUR

 

Het is de huurder uitdrukkelijk verboden om het gebouw en/of de lokalen af te staan of onder te verhuren aan derden.

 

 

7.     STAAT VAN BEVINDING

 

De huurder verklaart bij de ondertekening van de huurovereenkomst of de start van de huur het gehuurde goed te hebben ontvangen in goede staat en vrij van gebreken.

 

8.     AFREKENING

 

De afrekening wordt, samen met een eventuele bijkomende vergoeding, binnen de maand na het gebruik, geregeld met een vertegenwoordiger van de VZW Sportaround

 

 

9.     GOEDE HUISVADER

 

De huurder wordt geacht de zaal in goede orde te gebruiken en te verlaten. Het is derhalve verboden om onder meer:

 

  • Gaten in de muren te maken;

 

  • Nodeloos verlichting of verwarming te gebruiken;

 

 

 

10.  OPKUIS

 

De huurder dient de zaal te vegen.

 

Het is de huurder verboden om zijn afval buiten aan de zaal achter te laten.

Bij niet-naleving van dit artikel zal een forfaitair bedrag van 100,- € worden aangerekend.

 

 

11.  TOEPASSELIJK RECHT

 

In geval van betwisting is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, afdeling Gent bevoegd.